Gizlilik Politikası

• GENEL BİLGİLENDİRME

www.ahra.com.tr adresi üzerinden vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren bütün kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak sizleri aydınlatmak üzere işbu metin hazırlanmıştır.

AHRA MOBİLYA - TEKSTİL - MEDİKAL sizlere vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK”) uygun olmak üzere toplanılan, kaydedilen, saklanan, işlenen ve aktarılması mümkün olan verilerinizle ilgili aşağıda detay bilgileri paylaşıyoruz.

Bilindiği üzere KVKK’nın 10. maddesi kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusunun;

a)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d)11 inci maddede sayılan diğer hakları”

konusunda bilgi vermekle yükümlülüğü ve zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve veri sorumlusu niteliğiyle; tarafımıza iletmiş olduğunuz bütün genel, özel nitelikteki kişisel verilerinizi kanuni sebepler kapsamında ve açık rızanın gerektiği halde açık rızanın verilmesi halinde “kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup”, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

• TANIMLAR

Aydınlatma metninin taraflarca açık ve izaha mahal bırakmaksızın anlaşılabilmesi adına aşağıda KVKK kapsamında tanımlanan terimler ve anlamları sizlerin dikkatlerine sunulmuştur.

Bu kapsamda;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade etmektedir.

• VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”; AHRA MOBİLYA - TEKSTİL - MEDİKAL Şirketi’dir.

Bu kapsamda işbu aydınlatma metninin son kısmında ilgili kişilerin haklarına dair KVKK’nın 11. maddesine yer verilmiştir.

Verilerinizle ilgili aşağıda da açıklanacak olan taleplerinizi; Sille Parsana Mah. Barış Cad. No:105/B KONYA adresine yapacağınız yazılı bir bildirimle iletebileceğiniz gibi, bilgi@ahra.com.tr adresli e-mail adresine de bildirim yapmanız mümkündür.

• VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE AÇIK RIZA

KVKK’nın 5. maddesi kapsamında kişisel verilerin işlenme şartları ifade edilmiştir. Bu kapsamda KVKK’nın 5/2. maddesine dahil olmayan kişisel veriler ile 6/3. maddesine tabi olmayan kişisel verilerin işlenmesi açık rıza koşuluna bağlanmıştır.

KVKK madde 5 fıkra 2 ve madde 6 fıkra 3 ile düzenlenen istisnalar doğrultusunda; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla, aşağıda örnekleri verildiği üzere ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi toplayabilecek ve işleyebilecektir.

Yine verilerin aktarılması ile yurt dışına aktarılması konusunda da benzer bir düzenlemeye gidilerek istisnalar KVKK’nın 8. ve 9. maddesi kapsamında beliritilmiştir.

Açık rızanın açıklanması ve tarafınızın bilgilendirilmesi asıldır. Bu kapsamda açık rıza belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Sizler tarafından istisnalar kapsamında kalmayan kişisel verilerinizin işlenmesi için ancak ve ancak açık rızanın varlığı hali aranmaktadır. Bu kapsamda özgürce, yeterli bilgi sahibi olarak ve tereddüte mahal verilmeyecek ölçüde verilen rıza ve onay beyanları açık rıza olarak kabul edilmekte olup, tarafınızın kişisel verileriniz, açık rızanın gerektiği hallerde ancak ve ancak açık rızanın vukuu ile işlenecektir.

Bu doğrultuda sizlerden sözleşme ilişkisi sırasında edinilecek olan kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, kaydedilmesi, gerektiğinde anonim hale getirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması konusunda istisnalar harici konularda rıza talep etmekteyiz.

Bu nedenle site içerisinde açık rıza formları tarafınızla paylaşılmış olup, tarafınızla imzalanan sözleşmelerde de açık rıza formları sizlere iletilecektir.

Tarafınızca bilgilendirildiğiniz üzere, rıza gösterilen kutucukların işaretlenmesi sizden talep edilmektedir. Nitekim tekrar belirtmek gerekirse ve işbu metinde yer aldığı üzere tarafınızın genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz rıza dahilinde işlem görecektir.

• İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Hakkımızda kısmında yer aldığı üzere; sizleri www.ahra.com.tr ailesinin bir parçası olarak görmekteyiz. Bu kapsamda sizlere verilmiş olan değerin bir diğer yansıma biçimi de, sizlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize yaklaşım biçimimizdir.

Tarafımız sizlere en uygun ve en avantajlı bir şekilde, kaliteyi öne çıkaran bir formla hizmet sunmak için çabalamakta, bu kapsamda da aşağıda yer aldığı üzere sizlerin kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Öncelikle;

• Müşteri olan şahısların isim ve soy isimleri, T.C. Kimlik numaraları sizlere uygun sözleşmenin karşılıklı kararlaştırıldığı üzere hazırlanması, faturaların kesilebilmesi, muhasebe hesaplamaların yapılabilmesi, uyuşmazlık halinde ve resmi makamların talepleri halinde bildirilebilmesi için, yine Kimlik Bildirimine dair mevzuat hükümleri kapsamında müşteri / müşteri adayı olan kişilerin bilgilerinin kolluk ile paylaşılmasının zorunlu olması,

• Sizlere ait telefon numarası, adres, e-mail adresi gibi iletişim araçları; sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için, sözleşme ilişkisi kurulmadan önce sipariş teyitlerinin alınabilmesi için, sözleşme ilişkisi sırasında sizlere en iyi hizmetlerin yakinen verilebilmesi için, sonrasında sizlerle aşağıdaki hususlarda iletişime geçilmesi için,

• Tarafınıza ait IBAN numaraları, banka hesap numaraları ve ödeme bilgileri; sözleşmenin ifasının gerçekleştirilebilmesi için saklanmakta, işlenmekte ve kaydedilmektedir.

Bu kapsamda sitemizde yer alan rıza

Sizlere daha iyi hizmet verebilmesi, çeşitli avantajların sağlanması, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, kampanya ve koşullar hakkında bilgi sağlanması, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarının yapılabilmesi, satın alma işlemlerinizin sağlanması, hızlandırılması, tarafımızın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, tarafımız ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama yapılması, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları yapılması, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması icrası amaçları dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında ve sayılan amaçlarla siz müşterilerimizin vereceği onay doğrultusunda işlenecek ve işbu aydınlatma metninde belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir.

Sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

- İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,

- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

- Şirketimiz ve şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,

- Siparişlerinizi alınması ve teslim edilmesi amaçlarıyla, sitemizde gerçekleştirdiğiniz e-ticaret alışverişinin gereği gibi yerine getirilebilmesi ve ilgili sürecin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

Bu kapsamda tarafınızca bilgilendirildiğiniz üzere, rıza gösterilen kutucukların işaretlenmesi sizden talep edilmektedir.

• VERİLERİN AKTARILMASI

Sizlere ait kişisel verilerin sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yönetilmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası için üçüncü kişilere onay verilmesi halinde paylaşılabilecektir.

Yanı sıra tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlarla şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Yine, 1174 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu (“KBK”) kapsamında; müşteri olacak kişilerin kimlik bilgilerinin paylaşılması kanunen zorunlu olduğu için, bu kapsamda bilgileriniz kolluk kuvvetleriyle Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tarafımız kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, KVKK’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

• KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ USULU, HUKUKİ SEBEPLER

Sizlerin kişisel verilerinin yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, sizlere en uygun ve en avantajlı kampanyaların sunulabilmesi, kanunen zorunlu olan haller, sözleşmelerin ifası kapsamında ve bütünlüğünde gerekli olması, kampanya stratejilerinin belirlenmesi genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır.

Bu kapsamda, genel ilkelere uygun olarak saklama sürelerini tespiti için her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak mer’i mevzuat hükümleri kapsamında sürecin amacı ile birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla, asgari yasal yükümlülük süreleri ile zamanaşımı sürelerinin dolmasına kadar kişisel veriler saklanmaktadır.

Sürelerin sona ermesi ile birlikte, herhangi bir süreç kapsamında kişisel verilerin işleme amacı ortadan kalkıyor ise; kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak anonimleştirilmekte, silinmekte ve/veya yok edilmektedir.

Bu doğrultuda sizlerin kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı yahut elektronik ortam aracılığıyla, yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda tarafımızca sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metni kapsamında öngörülen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır.

• VERİLERİN MUHAFAZASI

Sizlerin tarafımıza teslim etmiş olduğunuz kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesi kapsamında işbu metinde de açıklanan amaçlarla; uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir.

Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

• VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Tarafımızca kaydedilen, saklanan, toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerle alakalı olarak bütün taleplerinizi yukarıda da yer aldığı üzere bilgi@ahra.com.tr e-mail adresine yapabilirsiniz.

Bu kapsamda talepleriniz, KVKK uyarınca ve talebin niteliği de göz önünde tutularak en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri);

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

• İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.